داستان‌های کلمه برداری- عبوس

جناب عبوس نمی‌خواهد با کسی دوستی کند. جناب عبوس را روبه‌رویم نشاندم و با اینکه با نگاهم سرتاپایش را می‌کاویدم؛ اما غرق در افکار خودم، غوطه می‌خوردم که صدای جناب عبوس مرا به خودم آورد. – خوب. نگفتی نظرت در

ادامه مطلب »