کتاب های چاپ شده

چشم‌ها چند داستان کوتاه نوشتم که خیلی‌هم کوتاه نبود. ایده‌شان در روزهای تنهایی شکل گرفت. با آن داستان‌ها دوستان تازه‌ای پیدا کردم. بعد که استقبال دوستانم را دیدم، داستان‌ها را ادامه دادم و داستان‌های کوتاه کمی بلند شدند.

ادامه مطلب »