دست از جنگ‌های کوچک بردارید.(پنجاه و سومین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

روز بیست و یکم از چالش مقاله نویسی را به اصلاح و به روزرسانی یک بخش از کتابم اختصاص دادم. دست از جنگ‌های کوچک بردارید. یک بار سر مسئله خیلی کوچکی با همسرم شروع به بحث کردم. خودم می‌دانستم مسئله‌ای

ادامه مطلب »