حاجی مرد خدا بود.

حاجی مرد خدا بود. حاج محمد مرد خدا بود. همان اوایل ازدواجشان با شریفه خانم به مناسبت هدیه ازدواج با شریفه خانم یک سفر به مکه رفته بود. بعد آن حاجی محمد شده بود.

ادامه مطلب »