دست از جنگ‌های کوچک بردارید.(پنجاه و سومین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

روز بیست و یکم از چالش مقاله نویسی را به اصلاح و به روزرسانی یک بخش از کتابم اختصاص دادم.

دست از جنگ‌های کوچک بردارید.

دست از جنگ های کوچک بردارید.

یک بار سر مسئله خیلی کوچکی با همسرم شروع به بحث کردم. خودم می‌دانستم مسئله‌ای که آن را بزرگ جلوه می‌دادم، ارزشش را ندارد که بخواهم وقت و انرژی خودم را تلف کنم؛ اما برای اثبات حقانیت خودم، از زوایای مختلف، آن را بررسی کرده و به اهمیت آن تأکید می‌کردم. در این نزاع بی‌فایده، به میزان زیادی سطح انرژی خودم را پایین آوردم. خوشبختانه به خاطر وقوع رخداد خارجی، وقفه‌ای در نزاع‌مان پیش آمد که به طور کل موضوع مورد بحث فراموش شد؛ اما تبعات آن که نبود انرژی برای انجام کارهایم و کار روی کتابم بود، تا آخر شب همراهم بود. بیشتر بخوانید