پیش داوری چهار«همیشه باید در هر کاری بهترین باشم»

روز نهم با کتاب جرات داشته باش پیش داوری چهار«همیشه باید در هر کاری بهترین باشم» اغلب ما از کودکی در معرض این پیش داوری قرار می گیریم. سیستم آموزشی و خواسته های والدین همیشه انتظاراتی بیش از حد توانایی

ادامه مطلب »