قلکی برای دوچرخه

  علی پسرک ریز جثه ولی با همتی بلند بود. با آنکه یکی از پاهایش ناتوان بود و به سختی راه می‌رفت، با تمام وجود تلاش می‌کرد آرزوهای کوچکش را محقق کند. تصمیم گرفته بود با عایدی‌اش از کار روزانه‌،

ادامه مطلب »