دست از جنگ‌های کوچک بردارید.(پنجاه و سومین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

نبردهای کوچک موانعی برای برد در نبردهای بزرگ

ما دائم با دیگران برای اثبات و درستی خود می‌جنگیم، برای قانع کردن و برای تغییر دیگران نبرد می‌کنیم؛ انرژی و زمان زیادی را صرف این جنگ‌های کوچک می‌کنیم و از جنگ‌های بزرگ بازمی‌مانیم. موفقیت زمانی آغاز می‌شود که این جنگ‌ها را رها کنیم و برای رسیدن به اهداف و ایده‌هایمان جنگ کنیم. بیشتر بخوانید