لیلا علی قلی زاده

سماجت

سماجت در لغت به معنای اصرار و پافشاری کردن در امری است. در مسیر رسیدن به اهداف بایستی سماجت زیادی

ادامه مطلب »