در باب انتشار

در ابتدای راه نوشتن، وقتی مطلبی می‌نوشتم، به این فکر می‌کردم که سریع آن را منتشر کنم و بعد چند نفری بیایند و ان را بخوانند و به‌به و چه‌چه راه بیندازند. اما این روزها چیزی در ذهنم مدام وول

ادامه مطلب »