هیئت مدیریه درونی من

در پنجمین جلسه سپمپوزیوم توسعه فردی چه گذشت؟ همواره افرادی در زندگی ام حضور داشتند که تصمیماتی که می گرفتم بر اساس مشاوره درونی و گفت و گویی ذهنی با آن ها بوده است ولی هیچ وقت به آن ها

ادامه مطلب »

دزد و راهب از هاینریش بل

یک بعدظهر در خانه مادر همسر مانده بودیم. مثل همیشه با  خودم توشه ام را اورده بودم. توشه من کتاب و کاغذ و قلمم است. اگر قرار باشد بیشتر از چند ساعت در جایی بمانم این ها را باخود همراه

ادامه مطلب »

چرا از موسیقی دوری می جستم؟

من سال ها عاشق موسیقی بودم اما آن را در وجودم سرکوب کرده بودم. نه می توانستم سازی را لمس کنم. نه اینکه در خلوت با آهنگی حرکات موزون داشته باشم. هربار که قطعه ای را گوش می دادم دچار

ادامه مطلب »