لیلا علی قلی زاده

از دیکنز یاد بگیریم.

در مقاله‌ی از بالزاک الهام بگیرید گفتم که یکی از روش‌ها برای یادگیری فنون نوشتن استفاده از تکنیک همانندسازی است؛

ادامه مطلب »