هفته سوم- تغییر

” بايد پيوسته دگرگون شده، تجديد حيات كرده و جوان گرديم، در غير اين صورت، متعصب و سخت مي شويم.” -گوته

ادامه مطلب »