دوستی با بچه‌غولی به نام آزیتا

روزانه نویسی با صیغه دوم شخص مفرد صبح بی‌آنکه ساعت زنگ بزند، سراسیمه از خواب می‌پری. نگاهت بر روی دیوار روبه‌رویت خشک می‌شود. ساعت روی دیوار می‌گوید یک ربع به قرارتان مانده است. با اینکه شب زود به بستر رفته‌ای؛

ادامه مطلب »
بازیابی فراوانی

هنرمند درونتان را چون کودکی دوست بدارید

هنرمند درونتان را چون کودکی دوست بدارید قبل از به دنیا آمدن دخترک برایش چیزهای کوچکی می‌خریدم. هر جا که وسیله‌ای زیبا توجهم را به خودش جلب می‌کرد، آن را می‌خریدم. مهم نبود که آن وسیله چقدر گران باشد، تمام

ادامه مطلب »