چی چی، قاشق و قیچی

چی چی، قاشق و قیچی در میان کتاب‌های کودکان چشمم به کتابی خورد که تصویر سازی ساده و دلچسبی داشت. بی اختیار دستم به سمت آن کتاب رفت. کتابی برای گروه سنی الف. نویسنده و تصویرگر کتاب یکی است. علی

ادامه مطلب »