معرفی کتاب خدمتکار

معرفی کتاب خدمتکار خدمتکار اولین رمان کاترین استاکت است. و به تعبیر ساندی تایمز سوی دیگر روایت داستان برباد رفته و به همان اندازه جذاب و گیرا

ادامه مطلب »