ماشین سفید

ماشین سفیدش بود را هفته ای یک بار در روز یک شنبه از پارکینگ خانه اش واقع در کوچه ای دنج خارج می کرد. همه محل این را می دانستند. آن روز دوشنبه ساعت در حدود پنج بعدازظهر بود که

ادامه مطلب »