یادگیری نقاشی به صورت خودآموز

یادگیری نقاشی به صورت خودآموز ونسان ونگوگ نقاشی را به صورت خودآموز یاد گرفت. در ابتدا سعی کرد با زغال از چهره معدنچیان بکشد، بعد برادرش که دستی در فروش تابلوهای هنری داشت، به او پیشنهاد کرد که از آثار

ادامه مطلب »