لیلا علی قلی زاده

از تیر چه خبر؟

یک نوشته کاملا شکسته اولین روز تیر امروز به بهونه مهمونی رفتن می خواستم از زیر نوشتن در برم. دیروز

ادامه مطلب »