فقر واژه در نوشته‌ی نویسنده نوپا

به دفتر یادداشت‌های روزانه‌ام مراجعه می‌کنم. در تاریخ پنجم دی ماه دو سال پیش درباره‌ی ضعفم در نوشتن این‌طور نوشته‌ام: این روزها مطالعه کتاب‌های گوناگون جزو اولویت‌های من است به یک دلیل مهم: احساس می‌کنم برای نوشتن به ابزار کلمه

ادامه مطلب »