همزمانی رویدادها در راه هنرمند

همزمانی رویدادها در راه هنرمند به هفته چهارم  و روز دوم رسیدم. در متن کتاب چند اصطلاح است که معنایش را نمی‌دانم. در اینترنت به قول استاد گوگل می‌کنم و به جواب می‌رسم. دوباره از اول در فرصتی که در

ادامه مطلب »