لیلا علی قلی زاده

یک تکه از قلبش

داستانک روی زمین یک یاکریم کوچک افتاده بود. رها با ساک نان در دستش آرام به سمت یاکریم رفت. یا

ادامه مطلب »

سرشلوغ

خانم لام.میم حسابی سرش شلوغ است. یک روز از خواب بیدار شد و دید که مثل قبل نیست و دلش

ادامه مطلب »