روزانه‌نویسی هدفمند

زهرا در گروه باهم نویسی پیام می‌دهد که می‌توانیم روزانه‌نویسی جذاب و هدفمند هم داشته باشیم. همان موقع همسایه‌ سابق‌مان زنگ می‌زند. مدتی بود که از او بی‌خبر بودم، تمام اتفاقات این چند ماهه را در یک بسته فشرده به

ادامه مطلب »