بوف کور

معرفی کتاب بوف کور

معرفی کتاب بوف کور پانزده سال بیشتر نداشتم که با صادق هدایت آشنا شدم. معلم ادبیات درباره‌اش گفته بود. کنجکاو شده بودم که آثارش را بخوانم. با خاله به کتابخانه دکتر حسابی رفتیم. کتاب بوف کور را که از میانه

ادامه مطلب »