روز ششم، هفتم و هشتم با کتاب چگونه کمال گرا نباشیم از استفاین گایز

بخش چهارم: آزادی معمول گرایی مهم نیست که چقدر آرام می روی، بازهم از کسانی که هیچ کار نمی کنند، جلوتری. معمول گرایی همان آزادی است چرا که حالت طبیعی ماست. معنای اصلی معمول گرایی، دنبال کردن و انجام کارهای

ادامه مطلب »