ماجرای یک تصمیم

۱۹ مرداد ۱۴۰۰ امروز تصمیم گرفتم که هیچ کاری نکنم. با این که یه برنامه بلند بالا ازشب قبل نوشته بودم، اما صبح که برای نماز از خواب بیدار شدم متوجه رگه هایی از سرماخوردگی در بدن نحیف و رنجورم

ادامه مطلب »