لیلا علی قلی زاده

مصائب یک نویسنده 

این نوشته‌هایی که بعد از این سطرهای ابتدایی می‌آید شاید تنها مختص من نباشد و بتوانید با آن‌ها انس بگیرید

ادامه مطلب »