مصائب یک نویسنده 

این نوشته‌هایی که بعد از این سطرهای ابتدایی می‌آید شاید تنها مختص من نباشد و بتوانید با آن‌ها انس بگیرید و خودتان را ببینید که این روزها را از سر گذرانده‌اید و به دنبال راهی هستید که خودتان را از

ادامه مطلب »