لیلا علی قلی زاده

نمایشنامه اول

مکالمه بین دو مرغ عشق دو مرغ عشق زیبا در قفسی حبس شده بودند. یکی که سبز قبا بود ریحان

ادامه مطلب »