اولین روز مدرسه چگونه گذشت؟

به‌نام خدا اولین روز مدرسه اصلن روز خوبی نبود. توقع دارید بیش از این چه بگویم؟ نکند از من انتظار دارید تمام ماجرای آن روز را موبه‌مو تعریف کنم. قطعن توقع دارید که تا این خط از متن را دنبال کرده‌اید.

ادامه مطلب »

کتاب باشگاه پنج صبحی ها

دوست عزیز می دانید به تازگی چه چیزی را کشف کرده ام؟ نمی دانید چقدر از این کشف تازه ام شگفت زده ام. انقدر که می خواهم فریاد بزنم و آن را به همگان بگویم. اما بعد دیدم چه فایده

ادامه مطلب »