داستانی به سبک دوره قاجار

در دوره‌ای رضاخان افضل الرجال بود به جهت سلطنت بر ولایت ایران.  بعدها استبداد و جبرش فزونی یافته حکام بلاد فرنگ لابد معذولش داشتند. پس از رضا خان مخلوع السلطنه، صبی شان محمدرضا بر اریکه‌ی پادشاهی جلوس کرده بود. شاهی

ادامه مطلب »