نوشتن با کلمات تازه

نوشتن با کلمات تازه یکی از دوستان در کارگاه قجر نویسی اذعان داشتند که کلمات تازه قدرت جادویی دارند که می‌توانند روی سبک نوشتاری ما هم تاثیر بگذارند.

ادامه مطلب »