باید خودمان را از این گرداب نجات دهیم

پیچِ فیلتر اینستاگرام شل شده بود. خیلی وقت بود، سراغش نرفته بودم. شیطون گولم زد و گفت: «حالا که بیداری. بد نمیشه امتحانش کنی.» امتحانش کردم و گفتم: «ای خدا دقیقن همین امشب که اینطور حالم گرفته است باید پیچ

ادامه مطلب »