چقدر روی زندگیتان کنترل دارید؟

۱۲ مهر ۱۴۰۰ تا بحال شده است که با وجود تمام برنامه ریزی هایتان، اتفاقاتی پیش بینی نشده، برنامه هایتان را تحت تاثیر قرار بدهند و تمام روز درگیر انجام کارهایی باشید که در برنامه نگنجانده بودید؟ این روزها از

ادامه مطلب »