شخصی سازی نکنید.(ایده هفتادم از صد و یک ایده توسعه فردی)

 شخصی سازی نکنید. شخصی‌سازی هم جنبه خوب و هم جنبه بد دارد. منظور من در اینجا همان جنبه بد آن است. در اینجا با وجه خوب آن کاری نداریم. در شخصی‌سازی مثبت برنامه‌ها و راهکارها را در جهت پیشبرد اهداف

ادامه مطلب »