مرگ و زندگی

پزشکی قانونی علت مرگ نامبرده رابسته شدن روزنه های امید ذکر کرد. پیرها می میرند. چند صباحی غمگین می شویم؛ اما بهرحال مرگشان را می پذیریم و فراموششان می کنیم. کودکی می میرد، جای خالی اش همیشه احساس می شود.

ادامه مطلب »