پنج قدم فاصله

معرفی کتاب پنج قدم فاصله

بریده‌ای از کتاب به عنوان یک فیبروز کیستیکی ما از خیلی از چیزها محروم شدیم. ما هر روز رو بر اساس درمان‌ها و قرص‌هامون سپری می‌کنیم.» عقب و جلو می‌روم و به حرف‌هایش گوش می‌دهم. «اغلب ما نمی‌تونیم بچه‌دار شیم،

ادامه مطلب »