دوشنبه‌ای که دیگر نارنجی نبود

شنبه برای اولین بار او را دیدم. لباس صورتی بر تن کرده بود. روز بعد طرح لباسش مثل روز قبل بود. فقط رنگش عوض شده بود. لباسش، زرد اخرایی بود. روز بعدتر بازهم رنگ لباسش عوض شده بود. یک نارنجی

ادامه مطلب »