تردیدهای یک نویسنده

تردیدهای یک نویسنده

تردیدهای یک نویسنده غالباً زمانی که می‌خواهم راجع به مطلبی بنویسم، دچار تردید می‌شوم که آیا این مطلب به حدی مهم اهست که بخواهم درباره آن بنویسم؟ یا اینکه آیا نوشته‌ من، چیزی بر آن مطلب اضافه می‌کند یا به

ادامه مطلب »