دیوار نازک

دیوار نازک زنگ می‌زنند. همیشه این موقع از روز زنگ می‌زنند. بلند می‌شوم. سیم تلفن را می‌کشم. آن یکی را بی‌صدا می‌کنم. آیفون را خاموش می‌کنم.

ادامه مطلب »