یک قدم برای خرید خانه

نرگس ذره ذره پول‌هایش را جمع کرده بود تا به مبلغی برسد که بشود با آن یکی از درزهای زندگی‌اش را بگیرد. گزینه‌های زیادی داشت. می‌توانست پولی را که خرد خرد دور از چشم همسرش جمع کرده بود صرف خرید

ادامه مطلب »