خودشناسی برای رسیدن به کمال

خودشناسی برای رسیدن به کمال روز پنجم است و در آینه به تصویر خود خیره می‌شوم. آینه حرف‌های زیادی به من می‌زند. نمی‌دانم چرا مدتی بود که به آینه نگاه نمی‌کردم. انگار که از خودم می‌ترسیدم. انگار می‌ترسیدم آینه رازهای

ادامه مطلب »