لیلا علی قلی زاده

خشم و بخشش

خشم و بخشش روزهای عجیبی را می‌گذارنیم. خشم‌هایمان روی هم تلنبار شده‌است و در روزها و مکان‌های اشتباهی از درزهای

ادامه مطلب »