جملات تأکیدی یار درونی ما

جملات تأکیدی یار درونی ما دیشب قبل از نوشتن لیست وظایفم برای روز بعد، برای پیداکردن آرامش، چند صفحه نوشتم. مثل صفحات صبحگاهی، صفحات شبانگاهی، هم می‌تواند، باعث شفای خلاقیت و آرامش شوند. بارها صفحات شبانگاهی را امتحان کرده بودم

ادامه مطلب »