روز یازدهم با چگونه کمال گرا نباشیم؟

در زمان حال فعال باشید. افرادی که نمی توانند روی یک کار تمرکز کنند و بیکار می مانند خیلی راحت شروع به برگشت به گذشته کرده و نشخوار ذهنی را انجام می دهند. برای اینکه ذهنمان را از واگویه های

ادامه مطلب »