شک و تردید و عدم توجه موانعی برای خلاقیت

شک و تردید و عدم توجه موانعی برای خلاقیت مشیت و رحمت خداوند برای انسان هرچه که باشد، یقیناً بدون همکاری خود شخص نمی‌تواند، جامه عمل بپوشد. “استلا تریل مان” دلمان می‌خواهد موانع خلاقیتمان را برطرف کنیم و هنرمندی خلاق

ادامه مطلب »