بازیابی فراوانی

هنرمند درونتان را چون کودکی دوست بدارید

هنرمند درونتان را چون کودکی دوست بدارید قبل از به دنیا آمدن دخترک برایش چیزهای کوچکی می‌خریدم. هر جا که وسیله‌ای زیبا توجهم را به خودش جلب می‌کرد، آن را می‌خریدم. مهم نبود که آن وسیله چقدر گران باشد، تمام

ادامه مطلب »