لیلا علی قلی زاده

آشفتگی

بعد از هزار سال تمامی خاندان به یک سفر دسته جمعی رفتند. سفرری به یک بیابان در دل کویری زیبا،

ادامه مطلب »