دزد و راهب از هاینریش بل

یک بعدظهر در خانه مادر همسر مانده بودیم. مثل همیشه با  خودم توشه ام را اورده بودم. توشه من کتاب و کاغذ و قلمم است. اگر قرار باشد بیشتر از چند ساعت در جایی بمانم این ها را باخود همراه

ادامه مطلب »