از خودتان انتقاد نکنید(شصت و پنجمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

از خودتان انتقاد نکنید. دکتر فردریک فانژه در کتاب جرئت داشته باش می‌گوید: «یکی از راه‌های افزایش اعتمادبه‌نفس خاموش کردن رادیوی انتقاد است.» توجه کردن به این نکته مهم است که هیچ فردی نمی‌تواند به‌طور هم‌زمان به دو موج از

ادامه مطلب »