خداحافظی از اردیبهشت و سلامی به خرداد

امروز آخرین روز اردیبهشت است. خوب یا بد گذشت. بعضی روزها تاریک بود. بعضی روزها روشن. تاریکی ها کمتر از روشنی ها بود. اگر بخواهم به تاریکی ها فکر کنم حجمش انقدر زیاد است که تمام روشنی ها را در

ادامه مطلب »